Saturday, April 10, 2010

G Ha Bilkul School !

I have no word to describe the photo . . . the photo itself telling you every thing . . . how can we dream for MAHASATTA ?
ही शाळा आहे . आज आपण चंद्रावर जायच्या गोष्ठी करतोय आणि आपल्या शाळा गोशाळा आहेत . आपली पोर ढोर आहेत का ? विचार करा आणि विचारा आपल्या सिस्टीमवाल्यांना जय हे जय हे !

What Hot !